Bootstrap EP.23 การใช้ if ในการกำหนดเงือนไขว่าจะให้ข้อมูลใน Database แสดงเป็นอะไร

Bootstrap EP.23 การใช้ if ในการกำหนดเงือนไขว่าจะให้ข้อมูลใน
Database แสดงเป็นอะไร
ยกตัวอย่างง่าย ๆ ว่า ข้อมูลใน Database เป็น เก็บเป็นตัวเลข
แต่เราจะเรียกแสดงเป็นหนังสือเป็นต้น ส่วนวิธีการทำนั้น ไม่ได้ยากมาก
แค่ทำตามวีดีโอและมีโค๊ดสำเร็จรูปให้เรียบร้อยแล้ว

 

 


คลิปต้นฉบับ