PHP+MySqli EP.3 โปรแกรมแก้ไขข้อมูลด้วยภาษา PHP+MySqli

PHP+MySqli EP.3 โปรแกรมแก้ไขข้อมูลด้วยภาษา PHP+MySqli
เป็นการแก้ไขข้อมูลที่อยู่ใน Database
เขียนแบบสั้น ๆ และเขาใจง่าย สามารถนำไป
ปรับใช้กันได้

 

 

 

โค๊ดหน้า edit.php

 

โค๊ดหน้า edit_ok.php