PHP+MySqli EP.11 การใช้ ฟังก์ชั่น strstr ร่วมกับคำสั่ง if เพื่อเลือก ข้อมูล ที่มีตัวอักษรนั้นอยู่ และ กำหนดว่าจะให้สแดงอะไร เช่น แสดงรูปอะไร

PHP+MySqli EP.11 การใช้ ฟังก์ชั่น strstr
ร่วมกับคำสั่ง if เพื่อเลือก ข้อมูล ที่มีตัวอักษรนั้นอยู่
และ กำหนดว่าจะให้สแดงอะไร เช่น แสดงรูปอะไร

เป็นการใช้ฟังก์ชั่น กำหนดตัวอักษรที่ตรงกับข้อมูลที่
อยู่ใน Database แล้วใช้ if เพื่อจัดการว่าต้องแสดงอะไร
เช่นรูปภาพที่จะแสดง

(ควรศึกษาตั้งแต่ EP9)