นายคมกริช  สุวรรณพิไชยศรี

ประวัติการศึกษา
<– ปริญญาโท –> 
มิถุนายน 2563 สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี
สาขาวิชา วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
สารนิพนธ์ https://opacdb01.dpu.ac.th
เอกสาร http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/Khomkrit.Suw.pdf
 เกรดเฉลี่ย 3.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(– ปริญญาตรี –) 
พฤษภาคม 2559 สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.44

 

 

 

 

 

 

 

 


[== ประสบการณ์ทำงาน ==]
– ปัจจุบันทำงานที่ กองทุนสงเคราะห์ครูกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (SA : System analyst)
– ทำงานที่  บริษัท ธันวาดี ทรานสปอร์ต จำกัด ตำแหน่ง Developer (พัฒนาระบบจัดการงานขนส่ง)
– ทำงานที่ สกุล ไชย พรีเมียม แอนด์ แพค จำกัด ตำแหน่ง Developer (พัฒนาเว็บไซต์และระบบซื้อขายออนไลน์)
– ทำงานที่ กองทุนสงเคราะห์ครูกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
– ป.ตรี ฝึกงานอยู่ที่ กระทรวงศึกษาธิการ ในหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกด้าน Network
– ทางาน part time เป็น PC Canon ขายปริ้นเตอร์และแนะนาการใช้งาน (ทาทุก ๆ ช่วงปิดเทอม)
– ปวช.3 ฝึกงานที่ร้าน โอโซน คอมพิวเตอร์ ไอทีแกรนบางแค ทำกี่ยวกับซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์

{– ทักษะและความสามารถ –}
1. พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น พัฒนาระบบ เขียนโปรแกรม ด้วยภาษา PHP(PDO), CodeigniterFramework, DatabaseMysql
2. สร้างเว็บไซต์ได้ ด้วยภาษา PHP(PDO), CodeigniterFramework, DatabaseMysql
3. การพัฒนา Dashboard เพื่อผู้บริหาร พัฒนาด้วย Highcharts Framework
4. FRONT END Frameworkที่ใช้ Bootstrap Materializecss Adminlte
5. สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress
6. วิเคราะห์ระบบ เก็บความต้องการของผู้ใช้ วางโครงสร้างระบบ วางโครงสร้าง Database
7. จัดทำเอกสารTOR เกี๋ยวกับงานพัฒนาระบบ
8. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
9. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, Adobe After Effects ได้ดี 

10. สร้างอิมเมจให้เหมาะสมกับ สเปค คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาลงข้อมูล
11. ซ่อมคอมพิวเตอร์ และ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากผู้ใช้ได้
12. จัดการระบบเน็ตเวิร์ค Config ต่าง ๆ 
13. จัดทำเอกสาร TOR เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ภายในองค์กร
14. เขียนโครงการจัดกิจกรรมหรือจัดซื้อได้
15. Black Up Data

กิจกรรม
– ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขันออกแบบเว็บเพจ (ปวช.3)
– ได้ผ่านการอมรมแกนนาต้านภัยยาเสพติดและเอดส์
– เป็นคณะการทางานในการประกวดดาวเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
– เป็นกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
– ได้เข้าร่วมแข่งขัน Language Achievement in English

ข้าพเจ้าได้เข้ารับการเป็นนักศึกษาวิชาทหารเรียบร้อยแล้วและสาเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ร.ด.)

ที่อยู่
169/3 หมู่บ้าน สมชายพัฒนา ถนนบางกรวย อำเภอบางกรวย
นนทบุรี 11130
อีเมล fordza4you@gmail.com
โทร. 0909591107