นายคมกริช สุวรรณพิไชยศรี
15/35 ถนนอิสรภาพ ซอยวัดอัมพวา
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
10700
อีเมล fordza4you@gmail.com
โทร. 0909591107

ประวัติการศึกษา
พฤศภาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.44

ประสบการณ์ทำงาน
– ปวช.3 ฝึกงานที่ร้าน โอโซน คอมพิวเตอร์ ไอทีแกรนบางแค ทำกี่ยวกับซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
– ทางาน part time เป็น PC Canon ขายปริ้นเตอร์และแนะนาการใช้งาน (ทาทุก ๆ ช่วงปิดเทอม)
– ป.ตรี ฝึกงานอยู่ที่ กระทรวงศึกษาธิการ ในหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกด้าน Network
– ปัจจุบันทำงานที่ กองทุนสงเคราะห์ครูกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ

ทักษะและความสามารถ
1. สร้างเว็บไซต์ได้ ด้วยภาษา PHP HTML MySQL CSS
2. Frameworkที่ใช้ Bootstrap Materializecss
3. สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, Adobe After Effects ได้ดี 

6. สร้างอิมเมจให้เหมาะสมกับ สเปค คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาลงข้อมูล
7. ซ่อมคอมพิวเตอร์ และ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากผู้ใช้ได้
8. จัดการระบบเน็ตเวิร์ค
9. จัดทาเอกสาร TOR เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ภายในองค์กร
10. เขียนโครงการจัดกิจกรรมหรือจัดซื้อได้
11. Black Up Data

ผลงานและกิจกรรม
– ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขันออกแบบเว็บเพจ (ปวช.3)
– ได้ผ่านการอมรมแกนนาต้านภัยยาเสพติดและเอดส์
– เป็นคณะการทางานในการประกวดดาวเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
– เป็นกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
– ได้เข้าร่วมแข่งขัน Language Achievement in English

ข้าพเจ้าได้เข้ารับการเป็นนักศึกษาวิชาทหารเรียบร้อยแล้วและสาเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ร.ด.)